Säkerhetsskåp

Funderade här om dagen på hur man i text skulle kunna räta ut lite frågetecken kring säkerhetsskåp.
Nedan följer ett godhjärtat försök.

Vad ska du förvara i ett kemikalieskåp eller syraskåp? 

Ämnen som kan avge hälsofarliga ångor ska förvaras i mekaniskt
ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen. Dragskåp är inte
rätt förvaringsplats. Kontakta alltid proffs när det gäller syraskåp och kemikalieskåp då det gäller din säkerhet och framtid.
Varför behöver man brandskåp och gasolskåp?
En brand som sprider sig till brandfarliga varor kommer att få ett mycket häftigt förlopp då den brandfarliga varan kraftigt kommer att bidra till att öka brandens intensitet. Plastflaskor och andra bräckliga behållare spricker. Gasflaskor och aerosoler exploderar av trycket och kastar ut sitt innehåll. Brandförloppet kan bli så häftigt att branden blir explosionsartad med risk för att någon kommer till skada och/eller att byggnaden totalförstörs.
Det är därför viktigt att brandfarlig vara förvaras på ett sådant sätt att en brand svårligen kan sprida sig till den brandfarliga varan som hanteras i verksamheten. Det finns därför ett antal regler som reglerar hur brandfarlig vara får hanteras och förvaras. En bra regel är att alltid ha så små mängder i din verksamhet som du kan. I en produktionslokal är det lämpligt att tex. bara ha mindre mängder framme och ha resterande i ett särskilt brandskåp eller gasolskåp.
För att ha en betryggande säkerhet krävs vanligen att all brandfarlig vara förvaras i ett särskilt brandtekniskt avskilt förvaringsutrymme (ett på plats särskilt byggt rum som dessutom är ventilerat direkt ut till det fria) och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp, klass I- skåp samt klass II- skåp.
Klass I- skåp har den högsta skyddsfunktionen vilket innebär att dessa skåp är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som brandfarliga vätskor (dock får inte brandfarliga vätskor och aerosolburkar förvaras i samma skåp).
Klass II- skåp får användas enbart för brandfarliga vätskor, inte för aerosolburkar.
Har du godkända förvaringsskåp gäller inte minimiavståndet 6 meter till brännbart material eller 12 meter till utrymningsväg.
Brandfarliga vätskor får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar).
Vissa undantag finns om det rör sig om små mängder brandfarliga varor. Med små mängder avses mindre engångsbehållare av tex. gasol av campingtyp eller 25 liter brandfarlig vätska av klass 3. Har du frågor som gäller just din verksamhet går det bra att kontakta räddningstjänsten.